பஞ்ச பூத உடம்பு

April 30, 2016
இந்த உடம்பு பஞ்சபூதங்களால் ஆனது என்கிறோம் . எந்தெந்த உறுப்பும் , உருவாகும் பொருள்களும் எந்த எந்த பூதத்திற்கு உரியவை என்பதைத்...

சாயி சரணம்!

April 30, 2016
ஆண்டவனுடயை பாதங்களில் முழுமையாக சரணடைந்தவனுக்கு , கடவுள் காப்பாற்றுவான் என்று நினைப்பவனுக்கு . வாழ்க்கையில் துயரத்தை சந்தி...
Powered by Blogger.