முதலில் என்னை நினை!

November 30, 2016
மனமும் , புத்தியும் , புலன் உறுப்புகளும் உலக இன்பங்களை துய்க்க ஈர்க்கப்படும்போது முதலில் என்னை நினை. பிறகு அவற்றை அம்சம் அம்சமாக ...

எளிமையான விளக்கம்

November 26, 2016
சாஷ்டாங்க நமஸ்காரம் செய்தால் இரண்டு விதமான பாவங்கள் நிவர்த்தியாகும்.  கோவிலுக்குச்  செல்லும் அனைவருக்கும் எந்த கடவுளை எப்படி வணங்க ...

ஓம் சாய்ராம்

November 19, 2016
பாபா ஒரு படம் மூலமாகவோ, விக்ரஹ வடிவிலோ நம்மிடம் வருகிறார் என்றால், தான் வருகிற இடத்தை வளப்படுத்தப்போகிறார், அந்த இடங்களில் இருக்கிற அனைத...

ஓம்சாய்ராம்

November 18, 2016
நீங்கள் ஒரு வார்த்தை சொன்னால் என்னுடைய நோக்கம் வேகமாக முடியும் . சந்தேகமே இல்லாமல் நீங்கள் வெற்றி பெறுவீர்கள் . என் வாயிலி...
Powered by Blogger.