நீ வெற்றி பெறுவாய்!

August 17, 2015
தினத்தியானம் 7 நீ வெற்றி பெறுவாய். சோர்வு வேண்டா. தெம்பாகவும், அமைதியாகவும் பரீட்சை எழுது. பாபாவினை முழுமையாக நம்பு என்று சொல்லவும் ...

என்னைப் பார்க்க வாரும்!

August 17, 2015
ராம் லால் மும்பையில் வசித்துவந்த பஞ்சாபி பிராமணர் . பாபாவை பார்த்திராத அவரது கனவில் தோன்றி , என்னைப் பார்க்க வாரும் என அழைத...

உடனே சீரடிக்கு வாரும்!

August 16, 2015
தினத்தியானம் 6 பக்தர்களின் விருப்பங்களைப் பூர்த்தி செய்வதும் , அவர்களை தரிசனத்திற்கு அழைத்து அவர்களுடைய உலகியல் தேவைகளையும்...
Powered by Blogger.