எப்போதும் துன்பம் நேராது"நீங்கள் எங்கிருந்தாலும்,எதைச் செய்தாலும் அவை எல்லாவற்றையும் நான் அறிவேன். உங்களை ஆட்டுவிப்பவன்  நானே... எல்லாவற்றையும் படைத்துக் காப்பவனும் நானே...   உலகத்தின் ஆதாரம் நானே..  எவன் என்னை மனதார நினைக்கிறானோ அவனுக்கு எப்போதும் துன்பம் நேராது"- ஸ்ரீ ஷீரடி சாய்பாபா
Powered by Blogger.