ஓம் சாய்ராம்மனிதர்களாக பிறந்த நீங்கள் பிற௫டன் அன்பு , பாசம் காட்டி ஒற்றுமையுடன் வாழ்க்கை நடாத்துங்கள்.இந்த சந்திர சூரியன் உள்ள வரை உங்களை கண்ணின் இமை போல காப்பேன் .
சீரடி சாயி பாபா
Powered by Blogger.