சாயி பக்தன் எப்படி இருக்கவேண்டும்?

இன்பமும் துன்பமும் இயற்கையின் நியதிகள்.  நமது செயல்கள். நாம் இருக்கும் சூழ்நிலை, வாழும் இடம், பழகும் நபர்கள் போன்றவற்றின் அடிப்படையில்தான் நமது வாழ்க்கையும் நலனும் அமைகின்றன. எனவே, சாயி பக்தர் இந்த காரணிகளை தனக்குச் சாதகமாக மாற்றிக்கொள்ளத் தெரிந்தவராக இருப்பது அவசியம்.

Powered by Blogger.