சாயி பக்தன் எப்படி இருக்க வேண்டும்?

இன்றைக்கு நமக்குத் துரோகிகளாக இருப்பவர்கள் கூட இதற்கு முன்பு  ஒரு காலத்தில் நெருங்கிய நண்பர்களாக இருந்தவர்கள்தாம் என்ற உண்மையை உணர்ந்து கொண்டால், நாம் எதிலும் அளவுடன் இருக்கத் தலைப்படுவோம்.  ஆகவே, யாரானாலும் ஓர் அளவுடன் நடந்து கொள்ளவும் விவேகமாக இருக்கவும் சாயி பக்தன் அறிய வேண்டும்.

Powered by Blogger.