சாயியே சர்வமும்

சாயியே பரமேஸ்வரன், சாயியே பரமாத்மன்
சாயியே பராசக்தி ரூபன், சாயியே பரந்தாமன்
நம்பிக்கை பக்தி, பொறுமையுடன் சரணடைவோம்
சாயி அருளால் பரப்ரஹ்மானந்தம் அடைவோம்...


Powered by Blogger.