சத்குரு சாய் நமோ நம

நெஞ்சில் உனை நினைக்க இன்பம் தருவோனே
தஞ்சம் நீயென வருவோரை என்றும் காப்போனே
வஞ்சம் சூது பகை முற்றாய் ஒழிப்போனே
பஞ்சம் பசி பட்டினி முழுதாய்ப் போக்குவோனே
கஞ்சம் இல்லாது உன்னருள் மிகத் தருவோனே
நெஞ்சில் உனைப் பதிப்போர்க்கு அருள் தருவோனே
அஞ்சேல் என அபயம் அளிப்போனே
அபயம் என உன் பத்ம பாதம் பணிந்தோமே..
ஓம் சாய் ....நமோ நம
.ஸ்ரீ சாய்.... நமோ நம
ஜெய ஜெய சாய் நமோ நம
சத்குரு சாய் நமோ நமஅனந்தகோடி பிரம்மாண்ட நாயக ராஜாதிராஜ் யோகிராஜ் பரப்பிம்மா
ஸ்ரீ சச்சிதானந்த சற்குரு சாய்நாத் மகாராஜ் கி ஜெய்....!
Powered by Blogger.