என்னையே தியானி


மனச்சாந்தி இல்லாத இடம் என்று,  ஒரு அங்குல இடம் கூட இவ்வுலகில் எங்கும் கிடையாது. உன் பாரத்தை என் மேல் வை. என் மீது உன் பார்வையை திருப்பு. என்னையே தியானி, நிச்சயமாய் நான் உனக்கு சாந்தியை அளிப்பேன்.- ஷிர்டி ஸ்ரீ சாய்பாபா
அழுதது போதும். கர்மா கழிந்தது. நீ அனுபவிக்கும் ஒவ்வொன்றும் எனது முழு ஆசீர்வாதத்தால் கிடைப்பது. என் மீது நம்பிக்கை வைத்து உன் பணியினை தொடர். நான் நிச்சயமாக வெற்றியடையும் படி செய்வேன்- ஷிரடி சாயி
Powered by Blogger.