உங்கள் நலம் கவனிக்கப்பட…..


உறுதியான நம்பிக்கையும், பக்தியும் ஒரு பக்தன் பெறும்போது அவனது விருப்பங்கள் விரைவில் நிறைவேறுகின்றன.

சாயி பாபாவின் மீது எந்த ஒரு பக்தனுக்கு முழு மனதான, பூரணமான பக்தி ஏற்படுகிறதோ அவனது கேடுகளும், அபாயங்களும் துடைக்கப்பட்டு அவனது நலம் பாபாவால் கவனிக்கப்படுகிறது.

(அத்தியாயம் - 25)
Powered by Blogger.