பாபாவின் உபதேசம்

தைத்திரீய உபநிஷதத்தின் சித்தாந்தமான,  ஆனந்தமே பிரம்மம்; இதை நான் உறுதியுடன் அறிகிறேன்என்பதை பக்தர்களுக்கு பாபா திரும்பத் திரும்ப உபதேசம் செய்ததுபோல் தோன்றியது.
சிறிதளவும் கவலைக்கு இடம் கொடாதீர்கள்; எப்பொழுதும் ஆனந்தம் நிரம்பியவர்களாக இருங்கள்; மரண பரியந்தம் கவலை வேண்டா; கவலையே வேண்டா இதைத்தான் பாபா எப்போதும் உபதேசம் செய்தார்.
(அத்: 17:112, 113)

Powered by Blogger.